หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Sustainable farming at the rural-urban interface (RURBIFARM)

หัวหน้าโครงการ อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย EUROPEAN COMMISSION RESEARCH DIRECTORATE GENERAL
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2545 - 31 สิงหาคม 2549รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นายจตุรงค์ พวงมณี (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวประทานทิพย์ กระมล (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th