หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในอำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
Spatial Potential Assessment for Constructing Small Reservoirs in Santisuk and Chiang Klang Districts, Nan Province

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 15 กันยายน 2557 - 14 มีนาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายเฉลิมพล สำราญพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายนเรศ ปินตาเลิศ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความต้องการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กของชุมชนในพื้นที่อำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และโครงการวิจัยฯ
2. เพื่อศึกษาและอธิบายลักษณะสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิสัณฐาน ภูมิอากาศ สภาพนิเวศน์ การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ของพื้นที่อำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน ในด้านความพร้อมและทรัพยากรต้นทุนต่อการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กของพื้นที่อำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ในด้านความเหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก
4. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประเมินผลกระทบในเชิงพื้นที่ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ-สังคมตลอดจนถึงการวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มทุนจากการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่
5. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่แบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทเพื่อการแสดงผลและเรียกใช้ข้อมูลแบบง่ายเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นที่อำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมการพัฒนาแหล่งกักกเก็บน้ำขนาดเล็ก ตามความเหมาะสมของบริบทท้องถิ่นต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th