หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน
Management of Agricultural System for Food Safety in Schools and Communities

หัวหน้าโครงการ นายจตุรงค์ พวงมณี
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายจตุรงค์ พวงมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยร่วม)
  4. นายฐากูร ปัญญาใส (นักวิจัยร่วม)
  5. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และการปฏิบัติระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน
2. เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาและชุมชนดำเนินการผลิตและเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย
3. เพื่อพัฒนาและขยายผลการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยระหว่างสถาบันการศึกษา โรงเรียน และชุมชน เพื่อการผลิตและเข้าถึงอาหารปลอดภัยในวงกว้าง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th