หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเพิ่มศักยภาพการรับมือกับความไม่มั่นคงทางอาหารในระดับท้องถิ่น: กระบวนการและเครื่องมือจัดทำแผนยุทธศาสตร์
Community-based Food Insecurity Coping Capacity Building: Participatory appraisal and tools for strategic

หัวหน้าโครงการ นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2555 - 31 สิงหาคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

การนำผลงานวิจัยไปใช้ต่อยอดสู่การนำไปปฏิบัิติจริงในระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารของตนเองซึ่งนำไปสู่การจัดแผนพัฒนาชุมชนเพื่อพร้อมรับมือกับปัญหา โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งระหว่างชุมชน กับกลไกในในระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างและบูรณาการวิฺธีการและกระบวนการศึกษาความมั่นคงทางอาหารในชนบทให้มีความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้จริง วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถชี้แจงเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ประเมินความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนและชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้วิธีกาประเมินความมั่นคงทางอาหารในโครงการฯ ระยะที่ 1 กับฐานข้อมูล จปฐ ในปี 2555 เพื่อระบุชุมชนที่มีความเสี่ยงด้านความไม่มั่นคงทางอาหารที่เป็นปัจจุบัน พร้อมการตรวจสอบสภาพจริงในพื้นที่ศึกษา
2. พัฒนากระบวนการศึกษาวิเคราะห์ความไม่มั่นคงทางอาหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมทั้งเครื่องมือสนับสนุนต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อการปรับใช้ในพื้นที่อื่น
3. พัฒนาองค์ความรู้พร้อมทั้งเครื่องมือสนับสนุน เพื่อการวิเคราะห์ความไม่มั่นคงทางอาหาร และยกระดับศักยภาพการผลิตและจัดการทรัพยากรที่สามารถนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในอนาคต
4. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนให้สามารถมีองค์ประกอบของการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและศักยภาพในการรับมิือและปรับตัวของชุมชนต่อความไม่มั่นคงทางอาหารที่อาจเกิดขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th