หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ
Up-Scaling of pesticide-free vegetable production

หัวหน้าโครงการ นายจตุรงค์ พวงมณี
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ดำเนินการ 23 กรกฏาคม - 30 พฤศจิกายน 2557



กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายจตุรงค์ พวงมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยร่วม)
  3. นายฐากูร ปัญญาใส (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การผลิตผักปลอดสารพิษแก่เกษตรกร
2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษและสร้างรายได้แก่ชุมชน
3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษไปใช้ในระดับไร่นา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้กลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตพืชผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคและเชิงพาณิชย์
2. ทำให้เกิดการขยายผล เผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตพืชผักปลอดสารพิษในพื้นที่เป้าหมาย
3. นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้
4. ทำให้เกษตรกรและผู้บริโภคมีความเข้าใจในระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ
5. ทำให้เกิดการขยายตัวของผู้บริโภคที่จะได้บริโภคผักปลอดภัย ซึ่งนำไปสู่สุขภาพที่ดี



      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th