หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศักยภาพเชิงพื้นที่; โอกาสและความเสี่ยงต่อทางเลือกในการผลิตทางเกษตรของจังหวัดแพร่
Spatial Potential; Opportunities and Risks to Agircultural Production Alternative of Phrae Province

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2555 - 31 สิงหาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเฉลิมพล สำราญพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)
  4. นายวรวีรุกรณ์ วีระจิตต์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาและอธิบายสถานการณ์และปัญหาในปัจจุบันของทรัพยากร (ดิน น้ำ และป่าไม้) และระบบการผลิตทางเกษตรของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้าว ข้าวโพด พริก และถั่วเหลือง) รวมถึงพืชประจำถิ่นอื่นๆ ของจังหวัดแพร่ตลอดจนศึกษาข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบระหว่างพืชเศรษฐกิจที่ำสำคัญและพืชประจำถิ่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของจังหวัดแพร่
2. เพื่อส่งเสริมและัพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในด้านระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบทรัพยากรทางเกษตรของจังหวัดแพร่ให้แก่คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดแพร่ที่ร่วมโครงการวิจัย
3. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรทางเกษตร และพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจ "ระิบบทรัพยากรทางเกษตรจังหวัดแพร่" (Phrae Agricultural Resource System: PARS)สำหรับใช้ในการแสดงผลการวิเคราะห์ทรัพยากรและระบบผลิตทางเกษตรของจังหวัดแพร่ทั้งในประเด็นรวม (ระบบกลาง)และในประเด็นเฉพาะเฉพาะพื้นที่ (บริบทท้องถิ่น)
4. เพื่อวิเคราะห์ทรัพยากรและระบบผลิตทางเกษตรของจังหวัดแพร่ในประเด็นรวม ได้แก่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ โอกาสและศักยภาพเชิงพื้นที่ของระบบผลิตทางเกษตร (ข้าว ข้าวโพด พริก และถั่วเหลือง) ความเสี่ยงของทรัพยากรที่เกิดจากระบบผลิตทางเกษตรและการใช้ทรัพยากรที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงวิเคราะห์ทรัพยากรและระบบผลิตทางเกษตรของชุมชนในบริบทท้องถิ่นต่าง ๆ
5. เพื่อจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางเกษตรให้กับกลุ่มครู-อาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดแพร่ให้สามารถนำระบบฐานข้อมูลฯ และองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและเชื่อมโยงการดำเนินของหน่วยงานตนเองและหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีบูรณาการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตทางเกษตรได้รับทราบสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพ โอกาส และความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปรับปรุงวิธีการจัดการทรัพยากรเพื่อก่อให้เกิดการใช้งานอย่างยั่งยืน
2. คณาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การสร้างข้อมูลอย่างง่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินศักยภาพ โอกาส และความเสี่ยงในการผลิตทางเกษตรในบริบทท้องถิ่น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวถูกคาดหวังว่าจะได้รับการเพิ่มพูนและปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอโดยอาศัยพลังการขับเคลื่อนของเยาวชนในท้องถิ่น
3. คณาจารย์และนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบทรัพยากรทางเกษตรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดผ่านการมีส่วนร่วมในการดำเินินงานวิจัย ทั้งนี้ยังรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่ครอบครัวของนักเรียนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมตลอดจนขยายผลไปยังครัวเรือนเกษตรกรอื่น ๆ ในท้องถิ่น
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดการทรัพยากรทางเกษตรของจังหวัดเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และจัดการองค์ความรู้ทรัพยากรและระบบการผลิตทางเกษตรให้แก่ครู-นักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรในท้องถิ่น รวมถึงการเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรของจังหวัด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th