หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่การผลิตไม้ผล สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Restoration of Soil Fertility on Fruit Production area Agricultural Resource System Research Station, Center for Agricultural Resource System Research, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ นายชินกฤต สุวรรณคีรี
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชินกฤต สุวรรณคีรี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยร่วม)
  3. นายจตุรงค์ พวงมณี (นักวิจัยร่วม)
  4. นายฐากูร ปัญญาใส (นักวิจัยร่วม)
  5. นายทัพไท หน่อสุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  6. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่การผลิตไม้ผลของสถานีวิจัยฯ
2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ปุ๋ยพืชสดในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่การผลิตไม้ผลของสถานีวิจัยฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลที่แสดงถึงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่การผลิตไม้ผลของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่การผลิตไม้ผลของสถานีวิจัยระบบทรัพยกรเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ได้ผลงานตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือบทความวิชาการจำนวน อย่างน้อย 2 เรื่อง
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยจากภาครัฐ สู่ภาคประชาชน โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th