หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางเชิงพื้นที่ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย
-

หัวหน้าโครงการ นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย START จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2554 - 31 กรกฏาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

พัฒนาคู่มืออธิบายกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเปราะบางต่อภูมิอากาศในอนาคต สำหรับประเทศไทย

ลักษณะโครงการ

เพื่อให้สามารถนำกรอบแนวคิดข้างต้นไปใช้ปฏิบัติจริงได้โดยสะดวก ทางคณะวิจัยได้ทำการตรวจสอบเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเมืองไทย โดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูล ความรู้และทรัพยากรทางวิชาการต่างๆ จำนวน 31 รายการ ที่ครอบคลุมประเด็นศึกษา บริบททางสังคมขนิเวศ และสเกลเชิงพื้นที่ที่หลากหลาย รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ทำการศึกษาในบางกรณี นำมาสังเคราะห์กรอบการศึกษา กระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ในกรณีศึกษาต่างๆ ในด้านลำดับขั้นการดำเนินงาน เพื่อสามารถระบุถึงวัตถุประสงค์ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการ เครื่องมือสนับสนุน รายละเอียดการดำเนินงาน และผลลัพธ์ที่ได้ นำผลการสังเคราะห์ของแต่ละกรณีศึกษา มาเปรียบเทียบกัน เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบการดำเนินการที่มีร่วมกันของกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย ผลการการสังเคราะห์ได้กรอบกระบวนการประเมินความเสี่ยง ความเปราะบาง และการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดังแสดงในรูปด้านล่าง พร้อมกับคู่มือนำเสนอรายละเอียดกรอบแนวคิดและกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงความเปราะบาง เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ปฏิบัติจริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คู่มือการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงความเปราะบางเชิงพื้นที่ระดับชุมชน และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทยฉบับนี้ มุ่งหวังที่จะช่วยสร้างให้เกิดความประจ่างมากขึ้นในความเกี่ยวพันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับบริบทของชุมชนและสังคมไทยที่มีความหลากหลายของมิติทางด้านระบบนิเวศเกษตรและเศรษฐกิจสังคม โดยนำเสนอเนื้อหาด้านกรอบแนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์ที่จะช่วยให้ชุมชนหรือภาคส่วนต่างๆ สามารถใช้ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของบริบทของตนเองกับมิติหรือปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ เพื่อบ่งชี้จุดอ่อนที่ก่อให้เกิดผลกระทบเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทิศทางต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การวางแผนการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th