หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรเขตชลประทาน
Assessment of Antioxidant activity of Medicinal Plants to Organic Agricultural Cultivation on Irrigated Agricultural System Area

หัวหน้าโครงการ นายชินกฤต สุวรรณคีรี
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชินกฤต สุวรรณคีรี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยร่วม)
  3. นายจตุรงค์ พวงมณี (นักวิจัยร่วม)
  4. นายฐากูร ปัญญาใส (นักวิจัยร่วม)
  5. นายทัพไท หน่อสุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  6. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระของผักเชียงดาที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรเขตชลประทาน
2. เพื่อเปรียบเทียบค่าของสารต้านอนุมูลอิสระในผักเชียงดา โดยวิธีการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ ในห้องปฎิบัติการฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลที่แสดงถึงค่าของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในพื้นสมุนไพรที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในพืชสมุนไพรที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรชลประทาน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกาตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ได้ผลงานตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือบทความวิชการ
4. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยจากภาครัฐ สู่ภาคประชาชน โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th