หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการที่ดินและน้ำของชุมชนบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ)
The Study of Decision Dupporting System for Land and Water Management of Rural Highland Area

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 26 มีนาคม 2557 - 19 มกราคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)
  3. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาและประเมินปริมาณน้ำตามระบบนิเวศเกษตรของลุ่มน้ำย่อยในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ
2. เพื่อจัดทำแบบจำลองการจัดการที่ดินและน้ำในการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ของชุมชนบนพื้นที่สูง
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการที่ดินและน้ำของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th