หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาการผลิตผักโขมจีนต้นอ่อน
-

หัวหน้าโครงการ นายจตุรงค์ พวงมณี
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายจตุรงค์ พวงมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยร่วม)
  3. นายฐากูร ปัญญาใส (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาขบวนการผลิตผักโขมต้นอ่อน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสารอาหารในผักโขมต่ออายุการเก็บเกี่ยว

ลักษณะโครงการ

ผักโขมจีน, ผักโขมพื้นเมือง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ผลผลิตผักปลอดสารพิษที่สามารถพัฒนาสู่การผลิตในระบบอินทรีได้
2. ได้ทราบถึงวิธีการผลิตผักโขมต้นอ่อน สามารถขยายสู่เกษตรกรนำไปปฏิบัติในระดับไร่นาได้
3. ได้ทราบถึงปริมาณสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในผักโขมเป็นทางเลือกของผู้บริโภค
4. เป็นการผลิตพืชผักที่สร้างรายได้ให้เกษตรกร ได้เร็วกว่าพืชผักชนิดอื่นๆ
5. สามารถผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ได้ และเกษตรกรสามารถเลือกระบบการผลิตได้หลากหลายเช่นผลิตเป้นพืชแซม ผลิตระบบผสมผสาน และเชิงเดียว
6. ได้ทราบถึงวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักโขมจีนที่ถูกต้อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th