หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาการผลิตผักโขมพื้นบ้านเพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2555
-

หัวหน้าโครงการ นายจตุรงค์ พวงมณี
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายจตุรงค์ พวงมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
  5. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผักโขมพันธุ์พื้นเมืองเป็นพืชอาหารสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตเพิ่มมูลค่าของผักโขมพันธุ์พื้นเมืองรูปผักสดปลอดสารพิษ
3. เพื่อสนับสนุนให้มีการบริโภคผักโขมพื้นเมืองกันอย่างแพร่หลายและอนุรักษ์พันธุ์ผักโขมพื้นเมือง
4. เพื่อศึกษาระบบการผลิตผักโขมพื้นเมืองแบบครบวงจรและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th