หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สนับสนุนและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรและพืชอาหารทางเลือกโดยชุมชนท้องถิ่น
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายฐากูร ปัญญาใส (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ชุมชนมีระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม สำหรับการพัฒนาระบบเกษตรทางเลือกและพืชอาหารของชุมชนที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์ ที่นำสู่การลดการพึงพิงอาหารจากภายนอกทั้งในระดับตำบลและระดับอำเภอ
2. เพื่อให้เกิดกระบบการจัดการเกษตรทางเลือกและพืชอาหารบนฐานทุน/ศักยภาพ และความเหมาะสมกับภูมินิเวศของชุมชน ที่นำสู่การจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจชุมชนและความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
3. เพื่อให้มีการขยายและขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยงานวิชาการและรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการชุมชน ในประเด็นการพัฒนาระบบเกษตรทางเลือกและพืชอาหารทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. จากผลการดำเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมที่เอาพื้นที่เป็นฐานการเรียนรู้และพัฒนา อปท. ในอำเภอนาน้อยจะเพิ่มความรู้และทักษะในการวางแผน โดยสามารถใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และงานวิจัยชุมชนออกแบบระบบเกษตร และพืชอาหารทางเลือกที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์
2. เกษตรกรที่ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ จะสามารถพัฒนาระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมสำหรับการการผลิตระบบเกษตร และพืชอาหารทางเลือก โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมุล
3. ประชาชนในชุมชน เพื่อการบริโภคอาหารปลอดภัยในชุมชน ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
4. เกษตรกรในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น จากการลดใช้สารเคมี
5. ลดการบุกรุกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอำเภอนาน้อย
6. ผู้ว่าราชการสามารถนำข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดน่าน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th