หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เกษตรและป่าไม้เพื่อการผลิตและประหยัดพลังงาน ปีที่ 3 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ)
Energy capturing and conserving agriculture and forestry

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.สมจิตร อยู่เป็นสุข (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มช.
  5. ศ.ดร.สายสมร ลำยอง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มช.
  6. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th