หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับงานวิจัย ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงเวลาขั้นพื้นฐาน (baseline spatial-temporal data) สำหรับเรียกใช้ แสดงผล วิเคราะห์ขั้นต้น และอธิบายข้อมูลสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ ลักษณะลุ่มน้ำทรัพยากรที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร แหล่งน้ำ และป่าไม้ ของหน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า (Site A) และไร่หลัง (Site B) และบริเวณข้างเคียง
2. เพื่อพัฒนาฐานข้ิอมูลเชิงพื้นที่ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ขอบเขตของหน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า (Site A) และไร่หลัีง (Site B) ขอบเขตการปกครอง ถนน ทางน้ำ แหล่งน้ำ และสถานที่สำคัญ (เช่น หมู่บ้าน โรงเรียน หน่วยงานป่าไม้)
3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมฐานข้ิิอมูลเชิงพื้นที่สำหรับการวิเคราะห์และอธิบายรูปแบบและชนิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรแหล่งน้ำ และป่าไม้ ของหน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร้หน้า (Site A) และไร่หลัง (Site B) และบริเวณข้างเคียง สำหรับงานในช่วงต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงสภาพพื้นที่และสภาพภูมิประเทศ ได้แก่ เส้นชั้นความสูง (contour lines) ข้อมูลระดับความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) ความลาดชัน (slope) ทิศทางลาดชัน (aspect/facing) และภาพภูมิประเทศแบบแสงเงา (hilshade topography) ของพื้นที่หน่วยงิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า (Site A) และไร่หลัง (Site B) และบริเวณข้างเคียง
2. ฐานข้ิอมูลเชิงพื้นที่แสดงลักษณะลุ่มน้ำ ได้แก่ ขอบเขตและพื้นที่ของลุ่มน้ำที่ครอบคลุมบริเวณหน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า (Site A) และไร่หลัง (Site B) และบริเวณข้างเคียง
3. ข้อมุลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ขอบเขตการปกครอง ถนน ทางน้ำ แหล่งน้ำ และสถานที่สำคัญ (เช่น หมู่บ้าน โรงเรียน หน่วยงานป่าไม้) ตลอดจนพื้นที่และขอบเขตของหน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า (Site A) และไร่หลัง (Site B) และพื้นที่ข้างเคียง
4. ข้อมูลสภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี มาตราส่วน 4,000 แสดงทรัพยากรที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร แหล่งน้ำ และป่าไม้ ของหน่วยวิจัยและพัฒนาที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร้หน้า (Site A) และไร่หลัง (Site B) และบริเวณข้างเคียง ปี พ.ศ. 2545
5. ข้อมูลภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง แสดงทรัพยากรที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร แหล่งน้ำ และป่าไม้ ของหน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า (Site A) และไร่หลัง (Site B) และบริเวณข้างเคียง ในปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2554)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th