หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้กระบวนการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสังคมและสถาบันเพื่อขยายระบบการเกษตรและอาหารบนฐานของความหลากหลายชีวภาพ
Advancing bio-diversity based agriculture and food systems through technological and socio-institutional innovation processes

หัวหน้าโครงการ นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
วันที่ดำเนินการ 16 มิถุนายน 2551 - 15 มิถุนายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. พัฒนากระบวนการสร้างภาคีการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรปลอดพิษกับกลุ่มเยาวชน และนักวิจัย เพื่อสร้างและถ่ายทอดการเรียนรู้ระหว่างผู้รู้ในชุมชนและกลุ่มเยาวชน 2. พัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อระบบการผลิตที่มีความหลากหลายขององค์ประกอบที่สัมพันธ์และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ 3. วิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดและพัฒนาโดยการนำเอาความหลากหลายชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในระดับครัวเรือน 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความหลากหลายชีวภาพในระบบการผลิต และการเพิ่มขึ้นของความยั่งยืนในระบบเกษตร (agricultural sustainability)

ลักษณะโครงการ

โครงการวิจัยเชิงพัฒนานี้เพื่อเสริมสมรรถนะการใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพเพื่อการผลิตและอาหาร โดยผ่านกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมของหลายองค์กรที่ทำงานเป็นภาคี โครงการวิจัยได้เลือกบ้านปิงน้อย ต.สันทราย อ.สารภี เป็นพื้นที่ศึกษาซึ่งเกษตรกรได้เคยร่วมโครงการปรับเปลี่ยนเกษตรเคมีเป็นเกษตรปลอดสารพิษ โดยเพิ่มความหลากหลายของชนิดพืชปลูก เลิกการใช้สารเคมี และลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในระบบการผลิตพร้อมทั้งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ โครงการร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องใช้แปลงเกษตรกรเป็นศูนย์เรียนรู้ร่วมกับ อบต. และโรงเรียนในตำบลเพื่อขยายแนวคิด และแนวปฏิบัติในการสร้างชุมชนปฏิบัติด้านเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย นอกจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โครงการจะพัฒนาระบบการติดตามพร้อมทั้งตัวชี้วัดของผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การเชื่อมโยงความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรกับระบบอาหารโดยผ่านการทำงานเป็นภาคีระหว่างชุมชนและโรงเรียนที่มีเยาวชนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และได้รับผลประโยชน์เชิงประจักษ์ในรูปของ “โครงการอาหารกลางวัน” บนฐานของการใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของเกษตรกรที่จะผนวกความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรในระบบการผลิต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th