หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาข้อมูลบน Google Gantter รองรับการจัดการความรู้ ในโครงการเกษตรกรทันสมัย เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
 2. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 3. อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ (นักวิจัยร่วม)
 4. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
 5. อ.ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา (นักวิจัยร่วม)
 6. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 7. นายทัพไท หน่อสุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
 8. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
 9. อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 10. ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (นักวิจัยร่วม)
 11. อ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง (นักวิจัยร่วม)
 12. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 13. อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ (นักวิจัยร่วม)
 14. อ.วิทยา ญาณจินดา (นักวิจัยร่วม)
 15. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (นักวิจัยร่วม)
 16. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความต้องการ (Requirements) และวิเคราะห์องค์ความรู้ (Knowledge Analysis) ในห่วงโซ่การผลิตด้านการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
2. เพื่อตรวจสอบหัวข้อความรู้ (Knowledge Audit) และการสร้างแบบจำลองความรู้ (Knowledge Model) ในห่วงโซ่การผลิตด้านการเกษตร จำนวน 60 แบบจำลองความรู้ โดยดำเนินงานตามกระบวนการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) ตามมาตรฐานสากล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้องค์ความรู้ (Knowledge) และแบบจำลองความรู้ (Knowledge Model) ในห่วงโซ่การผลิตด้านการเกษตร จำนวน 60 แบบจำลองความรู้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th