หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้แนวทางกลุ่มยุทธศาสตร์เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงส่งออก
Use of Cluster Approach for Capacity Building of Mango Growers for Export

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2551 - 30 มิถุนายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวรุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์ (ผู้ช่วยวิจัย (ดำเนินการสำรวจและสัมภาษณ์ข้อมูล))
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. พัฒนากระบวนการสร้างกลุ่มยุทธศาสตร์มะม่วง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงส่งออก 2. วิเคราะห์เงื่อนไข ปัจจัยสนับสนุน และข้อจำกัดในการพัฒนากลุ่มยุทธศาสตร์มะม่วง 3. วิเคราะห์โอกาส และเป้าหมายสำหรับการขยายผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ขยายผลโครงการวิจัย “ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน: องค์ความรู้และยุทธศาสตร์ในระบบการผลิตไม้ผล” สู่การปฏิบัติพัฒนา 2. ได้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ใน 2 จังหวัด ที่ใช้แนวทางกลุ่มยุทธศาสตร์ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 3. ได้แผนผังเครือข่าย และห่วงโซ่อุปทาน ของกลุ่มเกษตรกรที่มี ศักยภาพด้านการผลิต จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และภาวะคุกคาม รวมทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันที่แตกต่างกัน 4. ได้บทบาท และหน้าที่ และความสัมพันธ์ของ “ภาคีการพัฒนา” สำคัญในกลุ่มยุทธศาสตร์มะม่วงส่งออก ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง รวมทั้งเงื่อนไข ปัจจัยสนับสนุน และข้อจำกัดในการพัฒนากลุ่มยุทธศาสตร์มะม่วง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th