หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกพืชที่มีศักยภาพสำหรับการเพาะปลูกในการทดแทนการทำนาปรังในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
Selection of potential crops for growing in paddy fields to replace off-season rice in Chaing Mai and Chiang Rai provinces

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
  3. อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
  4. อ.ดร.พิมพิมล แก้วมณี (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสำรวจระบบการผลิตและวิถีการตลาดของพืชที่มีศักยภาพในการใช้เพาะปลูกแทนข้าวนาปรัง
2 เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของข้าวนาปรังและพืชทางเลือกหลังการทำนา
3. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของข้าวนาปรังและพืชทางเลือกหลังการทำนา
4. เพื่อวิเคราะห์และประเมินระบบการผลิตพืชทางเลือกหลังการทำนาที่เหมาะสมทั้งในเชิงการผลิตและการตลาด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการเปรียบเทียบระหว่างการทำนาปรังและการเพาะปลูกพืชที่มีศักยภาพในการใช้เพาะปลูกทดแทนการทำนาปรัง 4 ชนิด โดยพิจารณาจาก
1. ความคุ้มค่าคุ้มทุนของพืชทางเลือกหลังการทำนา
2. ประสิทธิภาพการผลิตพืชหลังการทำนาที่เหมาะสม
3. ศักยภาพการผลิตและการตลาดของพืชหลังการทำนา ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชหลังการทำนาที่สามารถทดแทนข้าวนาปรังได้อย่างเหมาะสม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th