หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสังเคราะห์ความรู้และการเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยด้านความมั่นคงทางอาหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2558 - 31 มกราคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทบทวนหลักคิด กระบวนการทำงาน และผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการวิจัยของโครงการวิจัยที่สัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดความมั่นคงทางอาหารของชุมชนโดยการฐานทรัพยกรของชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ด้านวิจัยความมั่นคงทางอาหารอย่างมีส่วนร่วม
5. เพื่อเสนอแนะข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการพึ่งตนเองได้ของชุมชน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th