หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การแตกกอของข้าวสายพันธุ์หอมนิล โดยวิธีการปักดำ
Tillering of Hom Nil Variery Rice; Black Jasmine Rice by Transplanting Rice Cultivation

หัวหน้าโครงการ นายชินกฤต สุวรรณคีรี
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชินกฤต สุวรรณคีรี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยร่วม)
  3. นายจตุรงค์ พวงมณี (นักวิจัยร่วม)
  4. นายฐากูร ปัญญาใส (นักวิจัยร่วม)
  5. นายทัพไท หน่อสุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  6. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการแตกกอของข้าวสายพันธุ์หอมนิลในรูปแบบวิธีการปักดำที่แตกต่าง
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวสายพันธุ์หอมนิลในรูปแบบวิธีการปักดำที่แตกต่างกัน

ลักษณะโครงการ

การแตกกอ, ข้าวสายพันธุ์หอมนิล, การปักดำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลที่แสดงถึงรูปแบบวิธีการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์หอมนิล
2. ได้ข้อมูลที่แสดงถึงผลผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิลในรูปแบบวิธีการต่าง ๆ
3. ได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิล
4. ได้ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือบทความวิชาการจำนวนอย่างน้อย 2 เรื่อง
5. การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยภาครัฐสู่ภาคประชาชน โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น โดยผ่านทางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th