หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบนที่สูงเพื่อการจัดการน้ำของชุมชน
Evaluation of Water Use Efficiency in Highland Watershed Area for Rural Water Management

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 24 ธันวาคม 2555 - 19 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)
  4. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำโดยใช้แบบจำลอง Soil and water Assessment Tools (SWAT) หรือจำลองอื่นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า และใช้งานง่าย
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
3. เพื่อจำลองสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินตามระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินที่มีผลกระทบกับประสิทธิภาพการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากรในพื้นที่ศึกษา
5. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการ/โครงการที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและน้ำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยกรน้ำในแต่ละลุ่มน้ำย่อยที่ศึกษา และมาตรการ/โครงการที่เหมาะสมในการลดผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและน้ำ เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th