หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรรุ่นใหม่รายบุคคลและเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.. เพื่อสำรวจความต้องการของ Young Smart Farmer ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระบบการผลิตสินค้าเกษตร
2. เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาข้อมูลของกลุ่ม Young Smart Farmer ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดของเครือข่ายได้
3. เพื่อสนับสนุนให้ Young Smart Farmer ในจังหวัดเชียงใหม่นำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) ไปใช้กับสินค้าเกษตรปลอดภัย ตลอดจนสามารถระบุถึงระดับคุณภาพของสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ผ่านระบบ QR Code      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th