หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาวิธีการให้น้ำในนาข้าวแบบนาเปียกสลับนาแห้ง ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตข้าวหอมนิล และข้าวมะลิแดง
-

หัวหน้าโครงการ นายฐากูร ปัญญาใส
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายฐากูร ปัญญาใส (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยร่วม)
  3. นายจตุรงค์ พวงมณี (นักวิจัยร่วม)
  4. นายชินกฤต สุวรรณคีรี (นักวิจัยร่วม)
  5. นายทัพไท หน่อสุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  6. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำระหว่างการปลูกข้าวแบบทั่วไปและการปลูกข้าวแบบนาเปียกสลับนาแห้ง
2 เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการปลูกข้าวแบบทั่วไปและการปลูกข้าวแบบนาเปียกสลับนาแห้ง

ลักษณะโครงการ

ข้ามหอมนิล, ข้ามวมะลิแดง, แบบนาเปียกสลับนาแห้ง, นาข้าว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำชลประทานในการผลิตข้าว
2. ได้วิธีการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิตข้าว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th