หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินศักยภาพพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีทางเลือกในระบบข้าวอินทรีย์
Assessment of rice varietals potential with alternative technology in organic rice systems

หัวหน้าโครงการ นางกุศล ทองงาม
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2553 - 31 มีนาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางกุศล ทองงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายจตุรงค์ พวงมณี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษากระบวนการคัดเลือกพันธุ์ข้าว การคัดสรรและการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิคทดแทนปุ๋ยเคมีของเกษตรกร
2. เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต และผลผลิตข้าวที่ได้แต่ละพันธุ์กับเทคโนโลยีการผลิตที่เกษตรใช้ ในแต่ละพื้นที่
3. ประเมินความพึงพอใจ ปัญหา ข้อจำกัดของเกษตรกรต่อผลได้จากพันธูข้าวและเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบอินทรีย์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th