หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรรุ่นใหม่รายบุคคลและเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
 2. นายณัฐ ใหม่ประสิทธิกุล (นักวิจัยร่วม)
 3. นายทรงพล ฤทธิกรณ์ (นักวิจัยร่วม)
 4. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)
 5. นายธีร์วศิษฐ์ วงค์ปัญญา (นักวิจัยร่วม)
 6. นายพงศ์พัฒน์ โล่ห์สุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
 7. นายพีรวัฒน์ วิเศษคุณ (นักวิจัยร่วม)
 8. นายภูริช สิงห์ฆะราช (นักวิจัยร่วม)
 9. นายศุภกิจ โพธารินทร์ (นักวิจัยร่วม)
 10. นางสาวสายสุนีย์ ผ่องใส (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.. เพื่อสำรวจความต้องการของ Young Smart Farmer ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระบบการผลิตสินค้าเกษตร
2. เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาข้อมูลของกลุ่ม Young Smart Farmer ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดของเครือข่ายได้
3. เพื่อสนับสนุนให้ Young Smart Farmer ในจังหวัดเชียงใหม่นำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) ไปใช้กับสินค้าเกษตรปลอดภัย ตลอดจนสามารถระบุถึงระดับคุณภาพของสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ผ่านระบบ QR Code      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th