หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคม-เกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน
Analysis of Spatial and Community Potential at Sub-watershed Level for Land Use Zoning Based on Socio-Agro Ecological Context, Nan Province

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2559 - 31 สิงหาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  3. นายสุพจน์ ดีอิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน บริบทของท้องถิ่น ปัญหาข้อจำกัด ระบบการผลิต เศรษกิจ-สังคม การจัดการของชุมชน ความสามารถของเกษตรกร และการตลาด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางเลือกการเกษตรที่นอกเหนือจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ/หรือ อาชีพต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับชุมชนและท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน สำหรับกำหนดแนวทางการใช้พื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้องและเหมาะสมในอนาคต ในด้านการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทางเกษตร และ/หรืออาชีพอื่น ๆ การจัดการระบบทรัพยากรน้ำ และการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ (ภูเขาหัวโล้น) อย่างยั่งยืน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ สภาพเกษตรนิเวศน์ ลักษณะเชิงนิเวศน์ของลุ่มน้ำย่อยใระดับท้องถิ่นและบริบทของพื้นที่ โดยใช้หลัก "การกำหนดเขตตามบริบทสังคม-เกษตรนิเวศน์" (Socio-Agro Ecological Zoning)
3. เพื่อวิจัยขั้นตอน กระบวนการ ปัจจัยเสริม ปัญหาข้อจำกัด อุปสรรค ความเชื่อมโยง และผลกระทบของ (1) การจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ (ภูเขาหัวโล้น) (2) การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนสำหรับทางเลือกทางเกษตรและอาชีพอื่น ๆ ที่เหมาะสม และ(3) การพัฒนาระบบทรัพยากรน้ำของชุมชน
4. เพื่อสรุปบทเรียนและถอดผลการเรียนรู้ของกระบวนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ (ภูเขาหัวโล้น) ในระดับท้องถิ่นด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อความเข้าใจแนวทางกระบวนการ และปัญหา ให้เป็นรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในพื้นที่เป้าหมายอื่นๆ ที่มีปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในลักษณะเดียวกัน
5. เพื่อสื่อสารองค์ความรู้การแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ (ภูเขาหัวโล้น) ต่อสาธารณะ และนำเสนอวิธีการและกระบวนการการแก้ไขปัญหาฯ ต่อหน่วยงานในระดับจังหวัดและส่วนกลางที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในระดับจังหวัดเพื่อการขยายผลสำหรับพื้นที่จำนวนมากในอนาคต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th