หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาการใช้มูลสุกรด้วยวิธีการละลายน้ำ ต่อผลผลิตข้าวพันธุ์หอมนิล
Study using Pig Manure as on Yield in Hom Nin Rice (black jasmine rice)

หัวหน้าโครงการ นายฐากูร ปัญญาใส
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายฐากูร ปัญญาใส (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยร่วม)
  3. นายทัพไท หน่อสุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาผลของการใช้มูลสุกร ด้วยวิธีการละลายน้ำ และำไม่ละลายน้ำ ต่อผลผลิตข้าวพันธุ์หอมนิล
2. ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยน้ำสกัดมูลสุกร เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตข้าวพันธุ์หอมนิล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมนิลในระบบปลอดสารพิษ และเพื่อการวิจัยต่อยอดต่อไปอนาคต 2. ได้เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารที่เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมนิลในระบบปลอดสารพิษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. การบริการความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และประชาชนทั่วไป นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการ นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและัคุณภาพข้าวปลอดสารพิษส่งผลต่อสุขภาพ เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และอารอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค 4. บริการความรู้ โดยใช้พื้นที่วิจัยเพื่อเป็นฐานต้นแบบในการเีรียนรู้ของเกษตรกร และนักศึกษาในการผลิตข้าวปลอดสารพิษ 5. การลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีป้องกันการกำจัดศัตรูพืช และลดปริมาณการนำข้าวสารอื่น ๆ ทางการเกษตรได้ 6. การนำผลจากงานวิจัยนำไปขยายผลสู่ชุมชน และเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวในระบบปลอดสารพิษ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th