หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิเคราะห์ระบบสังคมนิเวศเกษตรแบบองค์รวมเพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชนในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2558 - 31 มกราคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์บริบทและสถานการณ์ความเสี่ยงความไม่มั่นคงทางอาหารของระบบสังคมนิเวศเกษตรต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่
2. ระบุและคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงด้านความไม่มั่นคงทางอาหารในมิติต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน และมีความสำคัญเร่งด่วน
3. พัฒนากรอบการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเพื่อการจัดการความเสี่ยงความไม่มั่นคงทางอาหารของอำเภอแม่แตง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th