หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิลอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
Tailor-made Fertilizer Using for Reduce Costs Production and Increase Productivity to Hom Nil : Black Jasmine Organic Rice Variety Participant of Phrao District Economic Organic Crop Producer Group. Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ นายชินกฤต สุวรรณคีรี
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มช.
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชินกฤต สุวรรณคีรี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายฐากูร ปัญญาใส (นักวิจัยร่วม)
  4. นายทัพไท หน่อสุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  5. นางนิตยา บุญทิม (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวสายพันธุ์หอมนิลอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย์
2. เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิลอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย์
3. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในนาข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย์
4. เพื่อศึกษาความคงอยู่หรือความสูญเสียปริมาณธาตุอาหารพืชในกระบวนการผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิลอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย์
5. เพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิลอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย์ในชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้ข้อมูลที่แสดงถึงกระบวนการผลิตที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวสายพันธุ์หอมนิล
2. ได้ข้อมูลที่แสดงถึงความเป็นไปได้การผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิลอินทรีย์ในชุมชน
3. ได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิลอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในชชุมชน
4. ได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อผลิตเป็นตำราเรียนเรื่องเกี่ยวกับ การผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิลอินทรีย์ในชุมชขน
5. ได้ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือบทความวิชาการ จำนวนอย่างน้อย 2 เรื่อง
6. การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยจากภาครัฐสู่ภาคประชาชน โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น โดยผ่านทางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th