หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพการใช้ทรัพยากรบนพื้นที่สุงในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 15 ตุลาคม 2552 - 14 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.เมธี เอกะสิงห์ (ที่ปรึกษา) , จาก ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช
  3. นางสาวประภัสสร พันธ์สมพงษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินและจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินเชิงกายภาพในการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
2. เพื่อจัดทำแผนที่การชะล้างพังทลายของดินและดัชนีการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในลุ่มน้ำย่อยในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
3. เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ข้อมูลเพื่อจัดลำดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินเพื่อการเกษตร และดัชนีการใช้ทรัพยากรที่ดินเพื่อการเกษตร สำหรับสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวงต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ความเหมาะสมของที่ดินในการผลิตพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญบนที่สูง ในพื้นที่โครงการหลวง 2 แห่ง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 7 แห่ง
2. ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การชะล้างพังทลายของดิน และสถานภาพการใช้ทรัพยากรที่ดินในลุ่มน้ำย่อยภายในขอบเขตพื้นที่โครงการหลวง 2 แห่ง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 7 แห่ง
3. โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานภาพการใช้ทรัพยากรในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ตั้งแต่การสืบค้นข้อมูลพื้นฐาน การแสดงผลข้อมูลในเชิงวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการวางแผนการผลิต
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่สถาบัน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำและสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งบ่งชี้ความเหมาะสมในการปลูกพืชของพื้นที่แต่ละแห่ง ทำให้ทราบว่าพื้นที่ใดเหมาะสำหรับปลูกพืชประเภทใด ตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th