หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาระบบสารสนเทศการผลิตข้าวแม่นยำ : กรณีจังหวัดอำนาจเจริญ
A Development of Precision Rice Production Information System: A case of Amnat Charoen Province

หัวหน้าโครงการ ดร.วิเชียร เกิดสุข (สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 15 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.วิเชียร เกิดสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศสนับสนุนการผลิตข้าวแม่นยำระดับจังหวัด กรณีจังหวัดอำนาจเจริญ
2. ใช้ระบบฯ Dss-SRY4cast พยากรณ์ผลผลิตข้าวนาปี 2561 และ 2562 ในจังหวัดอำนาจเจริญ
3. พัฒนาและนำไปใช้ระบบประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ในการผลิตข้าวอินทรีย์ร่วมกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ในพื้นที่นาข้าวในจังหวัดอำนาจเจริญ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th