หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน
Development of Famer and Community Capacity Building for Sustaiable Agricultrual Production and Related Resource Management in Nan Province

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2561กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
 2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
 3. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
 4. อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
 5. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)
 6. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (นักวิจัยร่วม)
 7. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล (นักวิจัยร่วม)
 8. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (นักวิจัยร่วม)
 9. ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (นักวิจัยร่วม)
 10. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบการผลิตทางเกษตร และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตต่อการดำรงชีพของเกษตรกรในจังหวัดน่าน
2. เพื่อค้นหาทุนและศักยภาพการจัดการทรัพยากรเกษตรของชุมชนที่เชื่อมโยงหลายมิติ (ระบบการผลิตทางเกษตร การบริโภคและการตลาด) ภายใต้บริบทภูมิสังคมสังคมนิเวศแบบต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรเกษตรและออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และการยอมรับของเกษตรกร
4. เพื่อให้เกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นสามารถเลือกระบบการผลิตทางเกษตรที่มีความเหมาะสมกับภูมินิเวศน์เศรษฐกิจและสังคม
5. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน หน่วยงานและองค์กรปฏิบัติการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
6. เพื่อใช้ประโยชน์ของกระบวนการวิจัยและพัฒนาตามแนวทางการใช้พื้นที่เป็นหลัก ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนานาชาติการจัดการระบบเกษตร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th