หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน สปว. ของ สกว.
An Information System for supporting research coordination office of TRF

หัวหน้าโครงการ นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 14 พฤษภาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ออกแบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมุลโจทย์วิจัยตามความต้องการเพื่อยกระดับสภาพเกษตรให้แม่นยำและตามนโยบาย ฝ่ายเกษตร สกว. ข้อมูลนักวิจัย ข้อมุลผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลผู้ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และข้อมูลผู้บริการ สกว. เพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหากิจกรรมโครงการวิจัย
2. พัฒนาระบบสารสนเทศแบบ online เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการนำเข้าข้อมูลโครงการวิจัย การพัฒนาเอกสารข้อเสนอโครงการ การดำเนินงานวิจัย และการวางแผนนำใช้ผลงานของโครงการฯ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th