หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาระบบการจัดการพืชผักปลอดสารพิษ ตำบลแม่นาเติง และตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Development of Pesticide Free Vegetable Production System at Mae Na Tueng and Tung Yao Sub District, Pai District, Mae Hong Son Province

หัวหน้าโครงการ นายจตุรงค์ พวงมณี
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายจตุรงค์ พวงมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาศักยภาพ เงื่อนไข การสร้างเครือข่าย ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจสังคม ที่คาดว่ามีผลต่อการปรับเปลี่ยนผลสำเร็จ และความยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร
2. ศึกษาบริบท กระบวนการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ผลที่ได้รับ รวมทั้งปัญหา/ข้อจำกัดด้านระบบการผลิตผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร
3. ทดสอบรูปแบบการตลาดที่เหมาะสมกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร
4. ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่ร่วมโครงการผลิตการตลาดผักปลอดสารพิษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดแหล่งผลิตพืชผักปลอดสารพิษในชุมชน และลดการนำเข้าผลผลิตผักจากจังหวัดใกล้เคียง
2. สามารถลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการผลิตผักได้ จากการปลูกพืชหมุนเวียนแต่ละพื้นที่ไม้น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค
3. เกิดแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นด้านพืชผักปลอดสารพิษ เกษตรกรสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกปลูกชนิดพืชผักที่ให้ผลตอบแทนดี ตลอดจนทราบถึงระดับการผลิตที่คุ้่มทุน เพื่อใช้ประกอบในการกำหนดราคาขายผลผลิต การตัดสินใจปรับเปลี่ยนของเกษตรกรรายอื่น
4. เกิดเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ นำไปสู่ธุรกิจทางเลือก การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการเข้าถึงอาหารปลอดภัยของผู้บริโภค
5. ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับศักยภาพ เงื่อนไข/ข้อจำกัด ปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งบริบทและกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้น ที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยน ผลสำเร็จ และความยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรมการผลิตผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย
6. เป็นแนวทางในการวางแผนการส่งเสริม และขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษในระดับอำเภอและระดับจังหวัด
7. ทำให้เกิดการต่อเนื่องการดำเนินงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับกลุ่มเกษตรกรภายหลังโครงการเสร็จสิ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th