หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาฐานข้อมูลผลผลิตลำไยในระบบการจัดการน้ำต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการผลิต
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. จำแนกพื้นที่ปลูกลำไยเพื่อจัดทำระบบการผลิตลำไยเชิงพื้นที่และประมาณผลผลิตลำไยในพื้นที่เป้าหมาย
2. จัดทำแบบจำลองเพื่อสนับสนุนการประเมินผลผลิตลำไยโดยใช้สมการสหสัมพันธ์หลายตัวแปร
3. พัฒนาฐานข้อมูลผลผลิตลำไยเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการผลิตในพื้นที่เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางการประเมินผลผลิตลำไยโดยสมการสหสัมพันธ์หลายตัวแปรดังกล่าว สามารถนำไปใช้ในการประมาณค่าสำหรับพื้นที่ที่มีการปลูกลำไยอื่น ๆ ได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ส่วนฐานข้อมูลระบบการผลิตลำไย ที่ได้จากการศึกษาในโครงการนี้ เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วสามารถนำไปใช้กับหน่วยงานในระดับจังหวัด และอำเภอได้ เช่นเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากตัวแปรต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปขยายผลในระดับองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพร้าวได้เช่นกัน นอกจากนั้นแนวทางที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยให้การกำหนดราคาซื้อขายระหว่างผู้ปลูกและพ่อค่ามีความยุติธรรมขึ้น เนื่องจากผู้ปลูกมีโอกาสประเมินผลผลิตล่วงหน้าได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th