หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินแผนพัฒนาชุมชน และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Development of Spatial Information System with Community Particpatory to Define the Means of Land Right Problem Resolution, Community Develoment Plan and Forest Resource Management, Mae Hong Son Province

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  3. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทาง ขั้นตอน กลไก และกระบวนการในการจัดการ ดูแล และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของแต่ละท้องถิ่น บนพื้นฐานของการประนีประนอมระหว่างกฎหมาย ข้อบังคับ และมติครม. ทางด้านป่าไม้ร่วมกับระบบฐานข้อมูลที่ดินทำกินเชิงพื้นที่ ด้วยวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการ
2. สำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลตำแหน่งที่อยู่อาศัย ขอบเขตแปลงที่ดินทำกินในเชิงพื้นที่ และข้อมูลเกษตรกรในเบื้องต้นด้วยตัวชุมชนเองในพื้นที่ทุกตำบล (ที่เข้าร่วมโครงการฯ) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเรียกดูและสืบค้นข้อมูลในเบื้องต้นได้ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยใช้วิธีการฝึกอบรมและสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคนิคให้กับชุมชน
3. สำรวจและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน ที่สามารถเก็บ แสดงผล และสืบค้นฐานข้อมูลตำแหน่งที่อยู่อาศัย ขอบเขตแปลงที่ดินทำกินในเชิงพื้นที่ ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคมในพื้นที่ทุกตำบล (ที่เข้าร่วมโครงการฯ) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อการวางแผนแก้ไขปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และวางแนวทางการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th