หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตพืชผักพื้นบ้านและการจัดการเชิงพาณิชย์
Plant Local Vegetable and commercial management

หัวหน้าโครงการ นางกุหลาบ อุตสุข
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางกุหลาบ อุตสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นายจตุรงค์ พวงมณี (นักวิจัยร่วม)
  4. นายชินกฤต สุวรรณคีรี (นักวิจัยร่วม)
  5. นายระพีพงศ์ เกษตรสุนทร (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (61 KB)
ดาวน์โหลด : 1339 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาคัดเลือกชนิดผักพื้นบ้านและประเมินความเป็นไปได้ในการนำมาปลูกเป็นพืชผักเชิงพาณิชย์
2. เพื่อศึกษาวิธีการในแปลงปลูก ผลผลิต ต้นทุนการผลิต และวิเคราะห์ผลตอบแทนการผลิตผักพื้นบ้าน

ลักษณะโครงการ

ได้ทำการคัดเลือกผักพื้นบ้านจำนวน 6 ชนิดได้แก่ผักเซียงดา ผักหวานบ้าน ผักปลัง ถั่วพู ใบบัวบกและมะระหวาน ซึ่งเป็นผักที่น่าสนใจเพราะบางพืชสามารถปลูกแล้วเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี และเป็นที่นิยมบริโภคของคนทั่วไปนอกจากจะผลิตบริโภคในครัวเรือนแล้วสามารถที่จะผลิตเพื่อการค้าเพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับครัวเรือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตพืชผักพื้นบ้านเป็นผักเชิงพาณิชย์
2.สามารถนำวิธีการไปใช้ในการผลิตผักพื้นบ้านในระดับไร่นาได้
3.สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกปลูกผักพื้นบ้านเป็นรายได้เสริม
4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th