หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการพัฒนากระบวนการตรวสอบสภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพ และการพัฒนาสารเร่งความงอกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท พืชพันธุ์ตะวันเหนือ จำกัด
วันที่ดำเนินการ 3 กันยายน 2561 - 2 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายอดุลย์ ใจอินผล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษข้อมูลในกระบวนการส่งเสริมการปลูกผลิตเมล็ดพันธุ์ในแต่ละสภาพแวดล้อมการปลูก เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นแบบแผนหรือขั้นตอนและวิธีการจัดการปฏิบัติในการปลูกผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้ฝักวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีเปอร์เซ็นต์ของเสียต่ำเข้าสู่โรงงาน
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดการระบบและขั้นตอนในกระบวนการลดความชื้นฝักวัตถุดิบ รวมทั้งขั้นตอนการทำความสะอาด คัดแยกขนาด การปรับสภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อผิลตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาได้อย่างต่ำ 24 เดือนขึ้นไป
3. เพื่อให้มีการจัดสร้างห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพเมล็ดที่มีมาตรฐานและการฝึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษาอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน
4. เพื่อศึกษาหาสารเร่งประสิทธิภาพการงอกและการเจริญเติบโต สำหรับทดแทนหรือลดอัตราการใช้สารเคมีเดิม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ระบบหรือขั้นตอนการจัดการในกระบวนการส่งเสริมปลูกผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่ทำให้ได้ฝักวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีเปอร์เซ็นต์ของเสียต่ำ และให้เมล็ดพันธุ์สินค้าที่มีคุณภาพสูง
2. ระบบหรือขั้นตอนการอบลดความชื้นฝักวัตถุดิบ การทำความสะอาด การคัดแยกขนาดและการปรับสภาพเมล็ดที่ถูกต้อง ระบบการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในแต่ละขั้นตอนการผลิตเพื่อลดการสูญเสรียและให้ได้เมล็ดพันธุ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีระยะเวลาในการเก็บรักษาเพื่อรอการจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 24 เดือน
3. ห้องปฏิบัติการการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีมีมาตรฐานและบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์วว เพื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทั้งในระหว่างการผลิตและระหว่างการเก็บรักษา
4. สารทดแทนหรือสารลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อเร่งอัตราการงอกและการเจริญของเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า สำหรับคลุกเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์สินค้าและต้นทุนในการผลิตสินค้า      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th