หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบเชื้อก่อโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วงโดยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์
-

หัวหน้าโครงการ ดร.ปริญญา จันทรศรี (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.)
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ปริญญา จันทรศรี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.วิลาวัลย์ คำปวน (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th