หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาเทคนิคแบบไม่ทำลายเพื่อตรวจวัดสารตกค้างและคุณภาพผลไม้และผักด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ (ภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.)
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 5 เมษายน 2560 - 6 เมษายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ณัฐวุฒิ เนียมสอน (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
  4. ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล (นักวิจัยร่วม)
  6. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th