หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบ่งชี้เอกลักษณ์สายพันธุ์ของข้าวดอยด้วยแถบโปรตีน สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมี สำหรับใช้ประโยชน์ทางการค้า
Identification of Upland RiceVarieties by Using Protein Pattern, Physical and Chemical Propertiesfor Commercial Use

หัวหน้าโครงการ นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายณัฐฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (นักวิจัยร่วม)
  3. ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้ได้ข้อมูลของแถบโปรตีน สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และคุณภาพการบริโภคของข้าวดอยหรือข้าวที่ปลูกบนที่สูงในเขตภาคเหนือ ของแต่ละสายพันธุ์ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการบ่งชี้เอกลักษณ์สายพันธุ์ของข้าวดอย การตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวและการระบุสายพันธุ์ข้าวในเชิงการค้าทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ (จีน)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th