หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาอาการของโรคและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Near infrared spectroscopy : NIRS) เพื่อตรวจสอบโรคแอนแทรกโนสและความผิดปกติทางสรีรวิทยาของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (นักวิจัยร่วม)
  3. ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th