หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของปริมาณสารพอกเมล็ด กาว และความเร็วรอบของเครื่องจักรที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพอก
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ADB (ธนาคารพัฒนาเอเชีย) และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 2 มกราคม 2549 - 1 กุมภาพันธ์ 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารพอกเมล็ดกาว และความเร็วรอบของเคื่องจักรที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพอก

ลักษณะโครงการ

ทำการวัดความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารพอกเมล็ดกาว และความเร็วรอบของเคื่องจักรที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพอก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้สมการความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆที่ใช้ในการพอกเมล็ดพันธุ์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th