หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์ใช้เครื่องเนียร์อินฟราเรดแบบพกพาเพื่อจำแนกคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ไทยระดับการค้า
-

หัวหน้าโครงการ นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (นักวิจัยร่วม)
  3. ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th