หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย
Development of Healthy Food for Older Person

หัวหน้าโครงการ นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ (ที่ปรึกษา)
  3. นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวังค์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  7. ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อนำเอาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในประเทศมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแนวใหม่สำหรับผู้สูงอายุ
2. นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวไทย และผลิตผลเกษตรที่สำคัญ
3. เพิ่มทางเลือกในการบริโภคอาหารคุณภาพสูงให้แก่ผู้สูงวัย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th