หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาระบบให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุเพื่อการควบคุมแมลงและการเพิ่มคุณภาพของข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
Development of Radio Frequency Heating System for Insect Control and Quality Improvement of Postharvest Rice

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2560 - 30 เมษายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายณัฐฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาผลของคลื่นวิทยุต่อการควบคุมแมลงและการเพิ่มคุณภาพของธัญญพืช
2. ออกแบบและสร้างเครื่องให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ พัฒนาเครื่องมือต้นแบบการเพิ่มปริมาณสารสกัดแอนโทไซยานิน โดยที่ไม่ทำความเสียหายให้แก่รำข้าว และสามารถใช้ได้จริงในระดับอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการต่างๆ
3. หาความสามารถในการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นด้านการควบคุมแมลงและการเพิ่มคุณภาพของธัญญพืช
4. หาอุณหภูมิในการใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุและระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำจัดแมลงและเพิ่มปริมาณสารสกัดแอนโทไซยานินของรำข้าวก่ำ อีกทั้งยังช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตจริง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์และเป็นมาตรฐานในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถนำไปใช้ในการควบคุมแมลงหลังการเก็บเกี่ยวในระดับชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนได้ ยืดอายุและพัฒนาคุณภาพของธัญญพืชได้
1. ได้เครื่องที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจชุมชน
2. ได้เทคนิคการควบคุมแมลงหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ
3. ได้เทคนิคการเพิ่มคุณภาพข้าวก่ำ รักษาผลิตผลข้าวได้อย่างปลอดภัยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูข้าวระหว่างการเก็บรักษา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th