หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิก้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Caffee in Arabica Coffee Innovation [e])
Research and development for value added using innovation for Arabica coffee production in Budget year 2563

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
 2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
 3. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร
 4. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
 2. นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (นักวิจัยร่วม)
 3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 4. นายนเรศ ปินตาเลิศ (นักวิจัยร่วม)
 5. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
 6. นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย (ผู้ทำงานสนับสนุน (เลขานุการ))
 7. นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย (ผู้ทำงานสนับสนุน (เลขานุการ))
 8. นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์ (ผู้ทำงานสนับสนุน (เลขานุการ))
 9. นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล (ผู้ทำงานสนับสนุน (เจ้าหน้าที่การเงิน))
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1 เพื่อลงพื้นที่ ค้นหาอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ การบอกเล่าเรื่องราว การค้นหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ และจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาที่พบ และความต้องการของผู้ประกอบการ 2 เพื่อจัดทำแนวทางการให้คำปรึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุง 3 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำองค์ความรู้ตามความต้องการของผู้ประกอบการ หรือตามปัญหาที่พบจากลงพื้นที่ในครั้งแรก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th