หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาเครื่องประเมินคุณภาพมะม่วงและสับปะรดด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดแบบพกพา
Development of Device for Quality Assessment of Mango and Pineapple Using Near Infrared Technique Portable

หัวหน้าโครงการ นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นาย พลกฤษณ์ มณีวระ (นักวิจัยร่วม)
  3. ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.ศิลา กิตติวัชนะ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเครื่องประเมินคุณภาพมะม่วงและสับปะรดไม่ทำลายตัวอย่างแบบพกพา
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องประเมินคุณภาพมะม่วงและสับปะรดในภาคสนามและสามารถใช้เป็นเครื่องสำหรับงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th