หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์ใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุร่วมกับวิธีการอบด้วยลมร้อนในข้าวกาบาและข้าวมอลต์ เพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในวัตถุดิบ และลดระยะเวลา ในการอบแห้งหลังการเก็บเกี่ยว
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 27 กันยายน 2553 - 26 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th